Akademisi Miwah Yowana Cumpu Gubernur Koster Ngamedalang Pakeling Hari Arak Bali

  • 25 Januari 2023
  • 11:01 WITA
  • News
Akademisi Miwah Yowana Cumpu Gubernur Koster Ngamedalang Pakeling Hari Arak Bali

Pakeling Hari Arak Bali Sampunang Katampenin Kaon, Saantukan Matetujon Nangiang Tradisi Budaya Bali 


DENPASAR,Balitopnews.com - Pamikukuhan tanggal 29 Januari ring Bali pinaka Hari Arak Bali sane kapikamkam olih Gubernur Bali, Wayan Koster melarapan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 929/03-I/HK/2022 kasanggra becik olih Akademisi, PHDI, miwah Yowana. Saantukan pakeling Hari Arak Bali madue pawesana becik, sajeroning nangiang tradisi budaya Bali sane katami saking riin. Sangkaning punika, para Akademisi miwah Yowana nyarengang samian angga mangda nenten ngicen panampen kaon mapaiketan ring Hari Arak Bali saantukan tetujone dahat becik. 

Sakadi sane kabaosang oleh Ahli Farmasi Universitas Udayana, Prof. Dr. Drs. I Made Agus Gelgel Wirasuta, Apt, M.Si ring rahina Anggara Kliwon, Medangsia tanggal 24 Januari 2023 yening Hari Arak Bali sane kapakelingin satunggil warsa ring tanggal 29 Januari pinaka pikamkam sane dahat becik saking Gubernur Bali, Wayan Koster. 

Arak Bali pinaka tetamian budaya Bali wantah kerajinan tradisional. Arak Bali setata kasarengang sajeroning parikrama budaya, sakadi kaanggen pinaka sarana upakara utawi katur pinaka tetabuhan majeng Bhuta Kala (pinaka niasa kekuatan alam semesta antuk galah sane nenten kawatesin, kagambarang pinaka sosok sane ageng ngawinang jerih ring kayun sakadi raksasa, red). 
Minuman Arak Bali pinaka minuman warisan leluhur sane kaasilang melarapan antuk kemahiran kerajinan tradisional sane ngasilang cita rasa enak mawit saking alam (taru kelapa, jaka, wiadin ental ental, red). Mangda prasida ngasilang arak, minuman puniki karatengin melarapan antuk destilasi ping kalih. “Cutetnyane, Hari Arak Bali pinaka pangupaya makelingin malih sapunapi leluhur Bali sampun ngwangun tradisi budaya sane ring galahe mangkin dados Warisan Budaya Tak Benda Indonesia,” baos Prof. Gelgel.

Sangkaning punika, Ahli Farmasi Universitas Udayana puniki nuekang yening Hari Arak Bali sampunang kaicen panampen sane matiosan, sakadi pinaka galah mamunyah. Nanging Hari Arak Bali kalaksanayang sajeroning makelingin indik tetamian leluhur Bali. Prof. Gelgel Wirasuta nlatarang yening Arak Bali prasida manaos Dewa Ye, Bhuta Ye, pitegesnyane prasida madue sifat Dewa ri kala Arak Bali kainum nganutin dosis, punika taler yening kaajeng langkungan ring geguatnyane majanten prasida dados Bhuta. “Yening Arak Bali kawigunayang manut ring takaran ipun majanten prasida mawiguna becik. Sane mangkin sapa sira sane iwang, Arak-nyane napi sane ngicen panampen kaon sakadi punika. Titiang nyarengang samian kramane mangda ngawigunayang Arak Bali melarapan antuk geguat sane patut, saha sampunang ngiwangang kawentenan Arak sane taler majanten pikardin Ida Batara,” baos Prof. Gelgel. 
Yening wenten sane nenten cumpu ring pakeling Hari Arak Bali majanten pinaka cihna Rwa Bhinneda. Naging patut kaelingang yening pakeling Hari Arak Bali patut kasemertiang pinaka rasa suksmaning idep krama Bali, saantukan Arak Bali sampun ngicen kawigunan, tiosan pinaka sarana upakara agama, taler ngicen pawesana majeng widang ekonomi,taler tetamian sane prasida kaanggen tamba. “Antuk punika, tetujon Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster nglaksanayang pakeling Hari Arak Bali sajeroning nguripang tradisi budaya Bali, saantukan warisan budaya puniki madue kawigunan wiadin nilai ekonomi sane ageng,” baosnyane. 

PHDI Bali melarapan antuk Nyoman Kenak nureksain, Gubernur Bali, Wayan Koster sampun midabdabin becik kawetenan minuman tradisional Arak Bali melarapan antuk ngamedalang Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 indik Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali saha pinaka pakeling daging Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 mawinan kalaksanayang pakeling Hari Arak Bali satunggil tanggal 29 Januari. 

Sakadi sane katuekang olih Sekretaris PHDI Bali, Putu Wirata Dwikora yening Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 puniki kamedalang sajeroning nyayubin, nitenin saha nglimbakang minuman fermentasi wiadin destilasi khas Bali minakadi Tuak Bali, Brem Bali, miwah Arak Bali pinaka sarana panegep upacara  agama. Utaminipun sajeroning nangiang widang ekonomi berkelanjutan berbasis budaya manut visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Pinaka lembaga keagamaan Umat Hindu, Arak Bali kaanggen pinaka sarana upacara. Ring tengahing krama, majanten wenten sane minum Arak Bali saha punika pinaka tradisi sane katamiang, nanging majanten mangda kawatesin mawinan nenten mawesana kaon majeng kesehatan. Sakadi sane munggah ring tutur Panca Wanara Konyer, silih tunggilnyane maosang indik pawesana sangkaning minuman beralkohol sane kabaos Eka Padmasari utawi minum asloki, prasida ngawinang angga sarirane seger, miwah Dwi Angemertani antuk minum kalih sloki jagi nangiang semangat. 
“Puniki majanten pinaka kahanan becik yening manut ring geguatipun. Yadiastun asapunika, ring PHDI wiadin para manggala sane wenten kapatutang mangda sareng-sareng nureksain indik konsumsi, peredaran, wiadin kualitas produksi mangda nenten kantos ngicen pawesana kaon. Parindikan punika sampun kacawis melarapan antuk kamedalang Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 indik Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali,” baos Ketua PHDI Bali, Nyoman Kenak.

Akademisi UNHI Denpasar, I Kadek Satria nureksain pakeling Hari Arak Bali ring tanggal 29 Januari ring Bali majanten pinaka pidabdab becik sajeroning nangiang ekonomi lokal Bali sane mawit saking asil bumi. Salanturnyane manut ring susastra Hindu, Hari Arak Bali patut kaanggen galah ngicen pangweruhan ring kramane, saantukan ring susastra Agama Hindu Arak Bali kaanggen ring pamargin upacara, saha sayuwakti kawentenane yening wenten ajah-ajah sane nenten ngamatutang mamunyah, pamekas yening wenten minum minuman beralkohol nglangkungin takaran sane kapatutang. 
Punika taler, yening Arak Bali kaajeng manut geguatnyane majanten becik majeng kesehatan. Melarapan antuk punika, tetujon saking kawentenan Hari Arak Bali majanten prasida nangiang ekonomi kramane. 

Yowana MDA Kabupaten Karangasem melarapan antuk Petajuh, I Made Arda Oka taler nuekang indik parindikan sane pateh mapaiketan sareng pikamkam Gubernur Bali, Wayan Koster sane ngamedalang Keputusan Hari Arak Bali sane kapakelingin satunggil tanggal 29 Januari.
Made Arda Oka maosang yening Gubernur Bali nglaksanayang Hari Arak Bali manut Keputusan Gubernur Bali Nomor 929/03-I/HK/2022 indik Hari Arak Bali madue tetujon kapertama pinaka pakeling daging pengundangan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali pinaka galah sajeroning nginggilang kawentenan Arak Bali.
Tetujon kaping kalih, nyarengang samian krama Bali, Pemerintah Daerah ring Bali wiadin Pelaku Usaha nganggen galah punika pinaka srana ngelingang krama Bali indik kawentenan nilai wiadin linggih Arak Bali. kaping tiga, sajeroning nyayubin kawentenan Arak Bali manut nilai-nilai budaya, antuk ngawigunayang Arak Bali pinaka ekonomi rakyat berkelanjutan. Tetujon kaping pat, ngelingang ring krama Bali, Pemerintah Daerah, miwah Pelaku Usaha mangda  pemanfaatan Arak Bali kaanggen majeng pabuat sane becik, mangda nenten lempas saking nilai-nilai esensial Arak Bali wiadin Peraturan Perundang-undangan sane wenten.
 
“Cutetnyane pamutus Gubernur Bali puniki pinaka pamutus sane berani saha cerdas sajeroning nguripang kawentenan budaya Bali sane madue kekuatan ekonomi melarapan antuk pakeling Hari Arak Bali. Saantukan tetujone dahat becik, mawinan Hari Arak Bali sampunang katampenin kaon,” baos I Made Arda Oka Yowana saking Desa Adat Sanggem, Kecamatan Sidemen, Karangasem sinambi maosang yening Arak Bali pinaka asil produksi lokal kramane sane majanten pikardin Widhi, sane mawit saking taru kelapa, jaka wiadin ental, pinaka tetamian budaya Bali sane patut kalestariang gumanti sajeroning nangiang ekonomi kramane pamekas sane madue swagina pinaka petani Arak Bali. (Rls/Btnc)


TAGS :

Komentar